Answer for If a car moving with 36 km/h increases its speed to 54 km/h in 10 seconds, find (i) acceleration and (ii) distance covered by the car at this time.

to find

(i) ᴀᴄᴄᴇʟᴀʀᴀᴛɪᴏɴ

(ii)ᴅɪsᴛᴀɴᴄᴇ ᴄᴏᴠᴇʀᴇᴅ ʙʏ ᴛʜᴇ ᴄᴀʀ ɪɴ ᴛʜɪs ᴛɪᴍᴇ.

\bf{\underline\pink{solution}}
solution

ɢɪᴠᴇɴ :-

➡️ ᴄᴀʀ ᴍᴏᴠɪɴɢ 36 ᴋᴍ/ʜ

➡️sᴘᴇᴇᴅ 54 ᴋᴍ/ʜ

➡️ᴛɪᴍᴇ 10 sᴇᴄᴏɴᴅs

ᴀɴsᴡᴇʀ :-

➡️ɪɴɪᴛɪᴀʟ ᴠᴇᴄᴏsɪᴛʏ (U) = 36 ᴋᴍ/ʜ

ᴡʜᴇɴ ᴡᴇ ᴄᴏɴᴠᴇʀᴛᴇᴅ ɪɴ ᴍ/s :-

➡️ɪɴɪᴛɪᴀʟ ᴠᴇᴄᴏsɪᴛʏ (ᴜ) = 5/18 × 36

➡️ (U) = 10 ᴍ/s

➡️ғɪɴᴀʟ ᴠᴇᴄᴏsɪᴛʏ (V) = 54 ᴋᴍ/ʜ

ᴡʜᴇɴ ᴡᴇ ᴄᴏɴᴠᴇʀᴛ ɪɴ ᴍ/s :-

➡️ ғɪɴᴀʟ ᴠᴇᴄᴏsɪᴛʏ = 5/18 × 54

➡️ (V) = 15 ᴍ/s

➡️Tɪᴍᴇ (ᴛ) = 10 s

(ɪ) ᴀᴄᴄᴇʟᴀʀᴀᴛɪᴏɴ :-

(ᴀ) = (ᴠ-ᴜ)/ᴛ

➡️ ᴀ = (15-10)/10

➡️ A = 5/10

➡️ ᴀ = 0.5 m/s²

(ɪɪ) ᴅɪsᴛᴀɴᴄᴇ ᴄᴏᴠᴇʀ ʙʏ ᴛʜᴇ ᴄᴀʀ ɪɴ ᴛʜɪs ᴛɪᴍᴇ :-

s = ᴜ × ᴛ + ½ × a × t²

➡️ s = 10 × 10 +½ × 0.5 × 10²

➡️ s = 100 +½ × 0.5 × 10 × 10

➡️ s = 100 + 2.5 × 10

➡️ s = 100 + 25

Dɪsᴛᴀɴᴄᴇ = 125